Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1035

ar-tzenyen zeer geagt. De Ouden hebben verfchillende foorcen van kaneel gebezigd, welke egter alle volgens het algemeen gevoelen uit dezelve .plant voortkwamen, en alleen verfchilden,naarmate zy uit oude of jongere takken vergaderd waren. Onze beste kaneel word ons van Ceylon aangebragt. Deze aangename fpecery heeft een zagt dog doordringend aroma in zig, het welk de ingewanden en maag op gene byzondere wyze aandoet, maar langzaam zyne werking over het geheele geftel verfpreid. De kaneel is dus een zeer .nuttig en veilig irritans in alle die ziekten, waarin een- gebrek aan beweging en traagheid van levensgeetten plaats heeft; zy word daarom in alle zenuwziekten , als flaauwte , duizeling , beroerte , fonvulfiss, krampen, uic zwakheid voortvloeijende, gebruikt. In die ziekten, waarin een gebrek aan beweging, of ook een onregelmatige beweging van •het vaatgeftel uit zwakheid plaats heefc, als hartklopping, verfchillende bloedvloeijingen , ophouden der kraamvloed, verftopte maandftonden, en een al te overvloedige vloeijing derzelven, ophouden der weën by kraamvrouwen , witten vloed, en diergelyke. De kaneel word ook in zwakheid der maag en ingewanden, en de daaruit ontftaande gebreken, als winden, kolykpynen , diarrhcea, dyfenteria, enz. met vrugt gebezigd. Eindelyk, daar de aromata alle de affcheidingen aanzetten , word de kaneel ook als een diureikum gebeVvv 4 zigd#

Sluiten