Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1053

heeschheid heefc weggenomen. Uitwendig word de celleiy,even ais de piecerfelie,als een oplosfend en discutierend middel gebruikt. — Alle de planta alliacea, en cruciatte, waarvan wy te voren fpraken, behoren ook tot de ftimülantia.

VIERDE HOOFDVERDELING.

Van de Ziekten der byzondere deelen.

Eindelyk moeten wy nog fpreken van de gebreken van- byzondere organen of werktuigen, en van de geneesmiddelen , welke in byzondere ziekten dier werktuigen dienftig zyn, en op dezelve meer byzonder fchynen te werken ; alhoewel zy door de fympathie, die 'er tusfchen alle de deelen des lighaams plaats heeft, ook een algemeene werking op hec geheele geftel uicoeffenen.

EERSTE AFDELING.

Van die gevallen , waarin Maagmiddelen te pas komen.

JVfaagmiddelen heefc men byzonder genoemd, die vèrfterkende geneesmiddelen, welke de zwakheid van die ingewand wegnemen, de fpysvercering, de kleinzing der voedfels, en derzelver menging met de fappen des lighaams bevorderen. Daar nu alle vèrfterkende middelen, voor en al eer zy op hec geheele geftel kunnen werken, eerst hunne Xxx 5 wer-

Sluiten