Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en MEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1053

het hoofd, bevorderen ter gelykertyd alle de affcheidingen der onderbuiksingewanden , als der lever , van het alvleesch , nieren , der Honden , aambeijen, enz. Zy dry ven dus den aandrang des bloeds van de oppervlakte des lighaams naar het middelpunt, beletten het zweet , en de affcheiding der vogten door de poren der huid. Door deze prikkelende kragt eindelyk bevorderen zy de werking der opflorpende vaten , welker mondjes onmiddelyk geraakt en aangedaan worden, welke aandoening zig door het geheele geftel der opflorpende vaten voortplant. Wat betreft het nut en gebruik der purgantia; deze komen eerst en vooral te ftade , wanneer het genoegzaam blykt, dat 'er onreinheden in de ingewanden gevonden worden, welke door den kortften weg naar beneden uit het lighaam moeten gevoerd worden. Wanneer de maag met een faburra quafi b'üiofa of ware gal vervuld is, welke een grondfiag tot koortfen en andere ziekten zoude kunnen geven, en men om byzondere redenen gene braakmiddelen geven kan, is het volftrekt noodzaaklyk, de ftof beweegbaar gemaakt zynde , dezelve naar beneden af te voeren. Gewoonlyk rekent men een beflagen tong een teken , dat men een laxeermiddel nemen moet, vooral wanneer 'er te gelyk walging, loomheid, enz. bykoomt ; dikwyls egter is een braakmiddel het gereedfte middel om zig van de ftoffen, die alsdan gewoonlyk in de maag gevonden

Sluiten