Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1065

van de kragt der zwavel bevattende onnut is, wanneer men niet te gelyker tyd een goede hoeveelheid zwaveldeeltjes hiermede vermengd laat, en op die wyze kan het als een uitnemend diaphoreticum en laxans werken. Ik zoude intusfchen verkiezen de zwavel in poeder te geven, wanneer men zekerder van zyn gifc is. Uitwendig zo wel als •inwendig is hec nut der zwavel, in hec fchurfc zelf, by den gemeenen man overbekend.

Purgeermiddelen.

Wy hebben deze van de laxantia onderfcheiden , om dac zy meer op de ingewanden zelve werken dan op de ftoffen, en dezelve matig prikkelen. Gevoeglyk verbind men beide, om dus deze beide kragten gepaard te hebben. Daar alle purgantia ook andere kragten verenigen , is het moeilyk dezelve onder zekere hoofddelen ce brengen, vooral daar een en dezelve planc op meer dan eene wys de ingewanden prikkelt. Het is ook byzonder , dat men telkens geheele orders van planten vind , die een byzondere kragt hebben; dan dit vind men in de purgantia niet, zy zyn byna door alle klasfen verfpreid, en hebben allen een prikkelend vermogen, egter zyn daarom alle prikkelende middelen geen purgantia. Zoude men hieruit niet kunnen befluiten, dat de purgerende kragt geen vis primaria , maar fecundaria is, zamengefteld uit eenig acre of prikkelend beginYyy 3 fel

Sluiten