Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toö8 E. j. T. a THUESSINK, GENEES-

dan als een purgans gegeven, dewyl hec zeer onaangenaam en walglyk is ; intusfchen werkc het fpoedig, veilig, en vooral in ilymziekcen mee het beste gevolg.

Wy hebben in onze kelder en keuken geene purgeermiddelen; in alle gevallen kunnen wy geen rhabarber nog zeezout toedienen, 'er ontbreekt ons een middenzout, het welk verkoelt, de gal breekt, en te gelyk een genoegzaame ftoelgang bevordert: de room van wynfleen of cremor tar-> tart zoude men gemaklyk nog onder die middelen kunnen houden, die wy altoos by gebrek van een Apotheek by der hand hadden; wanneer wy geloven , dat wy zelf in de zwaarfte toevallen en kwalen ons zouden kunnen redden, als 'er purgeermiddelen vereischt worden.

Drastka.

Zomtyds helpen onze gewoone purgeermiddelen niet, de ingewanden zyn by wylen zo ongevoelig, of zodanig met een taaije flym bezec, dac zy ongevoelig worden voor de prikkeling van zagte geneesmiddelen. By wylen moec men een grote prikkeling in dezelve ce weeg brengen , om het geheele vaatgeftel, en vooral de watervaten te prikkelen tot werking; dit is het geval van wateraugt, wanneer men de uitgeftorte waceragcige ftof« fe niec alleen moec doen opflorpen, maar ook naderhand doen ontlasten. Men gebruikt alsdan de

zo»

Sluiten