Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 106*0

zogenaamde drastka, of hevig werkende purgeermiddelen. Deze zyn alle vergiften, en hierom kan men dezelve niet dan in zeer kleine dog herhaalde giften toedienen ; zy ontbreken ons volftrekt in onze kelder en keuken, waarom men in deze gevallen de Apotheek niet ontberen kan; het enigfte drastkum, 't welk wy bezitten, is de

Tabak. (JSicotiana Tabacum. L.) Men weet, dat die genen, welke aan de tabak niet gewoon zyn, daarvan brakingen en fterke ontlastingen hebben. Uit dit toeval heeft men befloten, dat men ook daarvan als geneesmiddel zoude kunnen ge*» bruik maken. Als een braakmiddel is het daarom reeds door riverius geroemd. Dan als een flymbrekend middel is deszelfs nut meer bekend, en het gebruik ook meer aan te pryzen, voorat in asthma. Daar de tabak ook een vis anodyna en antifpasmodica bezie, heeft men hec extract der tabak niet te onregt in krampagtige hoescen coegediend. De Heeren hamilton , duncan , en black getuigen , dac zy door hec tabakroken de aamborftigheid hadden zien verdwynen. De ondervinding leert ons daaglyks, dat het tabakroken de zinkingachtige tandpynen wegneemt. Vooral egter is hec tabaksklysteer als een pur* gans beroemd geworden, in beknelde darmbreuken en hardnekkige verftoppingen , by drenkelingen, in ilaapziekcen, en in wormen. Het uitwendig gebruik der tabaksbladen en derzelver afYyy 5 kook-

Sluiten