Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lofo E, J, T. a THUESSINK, GENEES-

kookfel in uitwendige verhardingen is ook door gommigen geprezen (ƒ).

De mostaard, mierikswortel, de Iris , hebben alle een fcherp fap in zig, het welk een purge* rende en fterke braking verwekkende kragt heeft; zy zyn hierom in waterzugt, flymziekcen , hardnekkige buiksverftoppingen, heilzame hulpmiddelen,

DERDE AFDELING.

Van het gebruik der Braakmiddelen.

Braakmiddelen noemt men die geneesmiddelen, welke de maag van boven ontledigen, en de ftoffen door den mond uitwerpen. Het is niet gemaklyk de werktuigkundige werking der braakmiddelen te verklaren; alle braakmiddelen hebben geen fcherp beginfel , waardoor zy dit uitvoeren; zo wel zagte, olieagtige, zoete, als bittere en fcherpe middelen voldoen aan dit oogmerk; het zal waarfchynlyk, even als in de purgantia, uit een byzonder ons onbekend principium beftaan, het welk deze pogingen der maag te weeg brengt. Het is nog niet volkomen uitgemaakt, hoedanig de maag in braking werkzaam is; men heeft naauwlyks getwyfeld, of de braking gefchiedde door een kramp-

ag-

(ƒ) Zie breder het Xde Deel', p. 190. enz. daar zeer breedvoerig van de Tabak gefproken word.

Sluiten