Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1071

agcige zamentrekking van dit ingewand, waardoor de fpys in den oe/aphagus te rug gebragt wierdc, waarna deze een tegennatuurlyke voortftuwing der ftoffe aannemende, dezelve verder na boven bragt. De proeven van den HeeroossE, die door lugt door te flikken alle ogenblik in ftaat was te braken , bragten een der leden van de Koninglyke Edinburgfche Geneeskundige Maatfchappy in twyfel, of niet mogelyk de natuur hier geheel anders werkte, dan men zig voorftelde. Men befloot dierhalven hieromtrent eenige proeven in 't werk te ftellen, welke ik niet twyfele, of zullen c'eeniger tyd het ligt zien. Deze proeven tonen genoegzaam aan, dac de braking gefchied door een opflorping van lugt in de maag, welke de fpyzen uitwerpt, zonder dat in-dit ingewand eenige za* mentrekking plaats heefc.

Braakmiddelen behoren tot de vermogendfte en fterkfte middelen, en moesten dus alleen door de kundige hand der Geneesheeren worden toegediend. — Wanneer de maag te veel door fpyzen is opgezet, of met vuile ftoffen, welke walging, maagpyn, hoofdpyn voortbrengen, vervuld is, koomt een braakmiddel, by tyds aangewend, dikwyls andere toevallen voor, welke uit deze oorzaken zouden voortfpruiten. Is 'er een of ander vergif by coeval in de maag gebragt, een emeticum zal het gereedfte middel zyn, om dezelve daarvan te bevryden. In den beginne van alle

koor?-

Sluiten