Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io92 E. j. T. a THÜESSINK, GENEES-

eerfte wegen kleine giften van braakmiddelen voor, weike flegts walging en weinig of'geen braking veroorzaken , om door dezen weg een fpoedige zuivering en fcheiding der ziekte te vèrkrygen. By het gebruik dezer openende middelen dient men altyd in 't oog te houden, dat men den lyder matig gedekt in het bed houde , ten einde hy altyd als in een matig warm bad zy, en de poren der huid op deze .wyze open gehouden worden. •— Het warme bad zelve, is, als ik het zo noemen mag, een tusfchen beide middel tusfchen de aan- en neerzettende zweetmiddelen; het vermeerdert zekerlyk de hitte en werking der vaten, dog dryft ook te gelyker tyd den aandrang der vogten naar buiten, opent de poren, en na het gebruik van hetzelve zal men een grote verligting gevoelen, wanneer de werking en gefpannénheid der vaten is opgehouden. In rheumatiS' mus is dit zeker het beste zweetmiddel.

Vlier. (Sambuais Nigra. L.) Mogelyk is 'er geen geneesmiddel in de Apotheek , het welk zo algemeen, als een huismiddel zo wel als een geneesmiddel , in de voorfchriften der Geneesheeren in ons land voorkoomt. Alle de deelen dezer planc hebben byzondere en uidiekende kragten. De bladeren hebben eenen zwaren , onaangenamen , bedwelmenden reuk, en een min of meer fcherpen, walglyken , za men trek kenden fmaak, welke door fterke koking zeer bitter word. De

Ou-

Sluiten