Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1095

zy dezelve zig onder de gedaante van rotkoorts, of zeere keel vertoone , nadat men behoorlyke ontlastingen te weeg gebragt heeft, zweetmiddelen zelf van een heeten aart te pas komen in den beginne der ziekte; dat daardoor de ziekte goed» aartig word, en de toevallen verligt worden, indien men maar zorgt, dat men deze middelen ftake, zodra daarvan geen verligting meer befpeurd word , en dan tot laxerende en rottingwerende middelen overgaat. Sydenham maakte veel gebruik van deze middelen, wanneer de kinderziekte kwaadaartig was , en door gebrek aan levensbeginfel niet behoorlyk voortging, hoe zeer hy ook anders, en wel met het grootfte regt, een voor* 1'ander was van de thans ook na hem algemeenen aangenomene verkoelende geneeswys. — Zedert eenige jaren heeft men te Edinburgh proeven genomen omtrent het nut der zweetmiddelen in waterzugt. Dr. hamilton was de eerfte, die met een gelukkig gevolg zig van deze genees» wyze in het hospitaal bediende: hy bezigde het dover's poeder; de Heeren Profesfor hope en f. home zyn ook in deze proeven gedaagd; intusfchen verkoos men by tnyn tyd diuretisa en purgantia in deze ziekte toe te dienen.

Aaaa 3 ZES-

Sluiten