Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nes E. J. T. A THUESSINK, GENEEST-

ontlaadbyizen der fpogklieren, en bevorderen dus de affcheiding van het fpeekfel. Dan in zommige ziekten fchynt de ziekteflof zig ook door middel van deze klieren te ontlasten, en dezelve tot een fterkere ontlasting van dit vogt aan te zetten. Zommige hevige ziekten fcheidcn zig door dezen weg, dog men moet egter die onder de zeldzame ge. vallen rèkenen. De kwaadaartige foort van kinderziekte, welke wy confluenten noemen, is de eenige ziekte, waarin de natuur zig van een gedeelte der ziekteflof altyd door dezen weg ontlast. Wy moeten dus altyd zo veel mogelyk deze heilzame pogingen der natuur onderfleunen, en dopr warme mondfpoelingen, zagte afvagende middelen, deze affcheiding bevorderen. Dan wy zullen hierin niet uitweiden , dewyl dit fluk, in aftonderlyke Prysverhandelingen, in hec twede Deel dezer Handelingen uitmuntend is afgehandeld.

Kwik. (Mercurius) 'Er is geen geneesmiddel, het welk zodanig een fpedfieke kragt oefFent op de afzondering van het fpeekfel, als de kwik : hec zy men het inwendig toedient, of uitwendig daarmede hec lighaam beftrykt, oeffent het een kwy ling verwekkend vermogen. Zedert lang is dit middel in gebruik, als hec enigfte [pecificiim in alle de toevallen der Vcnus-ziekte; te voren meende men dat men dezelve niet konde overwinnen, dan door de kwyling door die middel ce bevorderen. Thats zal niemand dit gevoelen meer verde-

Sluiten