Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'nio* E, J. T. a THUESSINK, GENEES-

mengd houd , is dikwyls genoegzaam, orn deze vreemde gasten uit te dryven : zommigen raden hiertoe een gordel met kwik gevuld om 't lyf te dragen. De cahmel of zoete kwik, in uitwendige ftneriBgen van kwikzalf, zoude ik boven andere kwikbereidingen verkiezen.

Het ftaal of yzer verenigt een fpecifieke kragt tegens de wormen , en een prikkelende en zeer vèrfterkende kragt voor de ingewanden. Poeijers van ftaalvylfel, of wei het yzer tot een ftaat van kalk gebragt, zyn dus niet alleen zeer veilige, rnaar in de meeste gevallen zeer noodzaaklyke anthelmintica.

Het vylfel van tin is geen der minfte vermifuga. Door een fcrupel gevyld tin zyn dikwyls geheele wormnesten uitgedreven, weike alle andere mid. delen weerftonden. Het is by my twyfelagtig , of men de werking van hec tin aan de fcherpe puntjes van die mecaal op de tedere lighamen der wormen, dan wel van het klein gedeelte rottekruid, 't welk altyd met het tin, hoe ook gezuiverd, verenigd blyft , hebbe toetefchryven. De Dolichos pruriens, thans in Engeland veel in gebruik, en uit fcherpe puntjes van die zaadhuis beftaande, fchync werktuiglyk op de wormen te werken; en hierom is het even mooglyk, dat het tin op dezelve wyze werkzaam is.

Het gemeen keukenzout in water ontbonden verdient hier ook vooral genoemd te worden; dewyl

Sluiten