Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen ik het Vraagftuk van het Genootfchap onder het oog kreeg , verheugde ik my te zien, dat de bekwaamfte Mannen in de Geneeskunde zulk een groot vertrouwen (telden in 't vermogen der eenvoudige middelen , dat zy dezelven wel wilden doen dienen tot een onderwerp van nader onderzoek, ten einde daardoor aan het algemeen eenen uitmuntenden dienst te doen.

Ik wil niet ontveinzen, dac ik voor my zeiven reeds lang de gedachten gevoed hebbe, dac men het in veele daaglyks voorkomende gevallen met zeer weinig geneesmiddelen Hellen kan , en dat de groote omflag, dien men veelal in de formula vindt, of ostentatie is, of onkunde verraad, of het gevolg van eenen daaglykfchen flenter, welken men niet k?n afwennen, geworden is.

Ik moet nogthans erkennen, dac men het niet altyd in zyn magt heeft, de eenvouwiglte midde* len alléén te bezigen. Veele zieken zyn niec te vreden, en van hunnen Arts niet voldaan, als hy geen recept in de Apotheek heeft voorgefchreeven. Het is niet noodig te zeggen, onder welke clasfis van lieden dit het gemeenzaamst plaats hebbe ; ieder Geneeskundige weet dit. — Geringere lieden zouden denken , dat de Geneesheer zich hunner weinig bekreunde, en over de ziekte heenen liep, als hy lleeds mee eenvouwige middelen die de keuken oplevert , hen poogde te genee* zen. — Het is alleen het verliandigfte gedeelte der

Sluiten