Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.ma J. WILLEMS E, G. z., GENEES-

kiicrer*, welk die doorziende , en weetende dat de eeavouwighdd hec kenmerk der waarheid is, . zich ce vreden houdc, en gerust is mee de voor. fciiiiicen van den Arts, het zy de geneesmiddelen door den Apotheker, of wel in de keuken, worden gereed gemaakt,

'Er is meer. De applicatie der eenvouwige middelen kan wel algemeen gefchieden, maar dezelve zullen niet altyd dezelfde uitwerking doen, of lleeds aan het bedoelde oogmerk beantwoorden. Ziet hier de reden:

Als men eenigzins gemeenzaam geworden is met de Prakcyk ten platten Lande , ondervindt men daaglyks, dac de geneezende vermogens der Natuur by hec Landvolk merkeiyk fterker en volkomener zyn dan by de Stedelingen. De redenen hier van zyn, alleen in de betere en met de natuur meer overeenkomende levensvvyze der eerften, boven de laadïen, te zoeken. Daarvan daan ook, dat deeze lieden, by ligchaams-ongelteldheden, van de zeer eenvouwige middelen dikwyls de uitneemendltc uitwerkingen gewaar worden. — Den noesten Landman, op eenen zomerfchen dag door den arbeid in zynen akker of op het veld verhit en bezweec, beloopc, na het ontftaan van eene donderbui en onmiddeiyk daar op volgende ftorcregen en windvlaagen, die den Dampkring in weinig minuten aanmerkelyk verkoelen, een koude en pynlyke öyvigheid door alle zyne leden, verzeld van hui-

Ve"

Sluiten