Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1145

men ziet dat de mond , tong en keel van den lyder drooger worden, en 'er door hetzelve meerder hicte in het ligchaam verwekt wordt.

Ik ging dus nog eenige dagen op denzelfden voet voort, veranderende niets dan om te bedriegen. De toevallen echter waren niet gering: 'er kwam beeving van de tong en ledemaaten by: tusfchen beiden ontdekte ik een fubfultm tendinum, en zy werd zeer flaaperig : zy ylde geftadig en praatte aanhoudend zacht by haar zeiven , aangefprooken wordende fcheen het, als of zy voor een korte poos hy haar zeiven was, maar het duurde flechts korte Honden, en alles was wederom wartaal.

In deeze omfhndigheden nam ik tot een veelvermogend middel toevlucht, te weeten twee groote Veficatoria op de fcheenen, waar door de Iyderesfe na een etmaal minder flaaperig wierd, en in eenen zittenden ftand in 't bed geplaatst wordende, minder ylende fcheen te zyn en ook beter begon te drinken, 't welk zedert den voorigen dag gebrekkig geweest was. De andere middelen bleeven na genoeg dezelfde , dan alleen dat ik het mineraale zuur ruimfchoots toediende.

Den zestienden dag had ik zulk eene aanmerkelyke intermisfie in de pols, by ieder derden flag, dat ik niet weete, dezelve in veel tyd, (behalven by oude lieden) en althans in deeze ziekte aiet, fterker en duidlyker gevoeld te hebben.

Dddd 3 Be-

Sluiten