Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!i43 J. WILLEMS E, G. z., GENEES-

tuig uitwierp , waardoor zyn jonge Arts, zoo verfchrikce, en voor eene ophanden zynde bloedfpuwing zoo bevreesd werd, dat hy hem terftond deed aderlaaten, met dat droevig gevolg, dat de fluimloozing wierd opgeftopt , de benaauwdheid van uur toe uur vermeerderde, en de lyder binnen drie etmaalen het ongelukkig flachtofFer werd van deezen Idioot. Dan, ter zaake:

Deeze drie lyders hebben zoo weinig medika* menten gebruikt, als men zich naauwlyks verbeelden kan, en nogthans was hunne ziekte hevig, maar dezelve was en bleef enkelvouwig, en dit verfcheelc aanmerkelyk in de geneeswyze.

In de pleuris en in de eene borstpleuris moest ik drie aderlaacingen doen, en by die beiden een ve/icatorium in de zyde, en tusfchen de fchouders laaten aanleggen. De twee andere lyders met de borstpleuris werden tweemaal adergelaaten. De lyder met de pleuris heeft geen ander medikament dan het julapium A. gebruikt; alleenlyk heb ik 'er na den tweeden dag, om dat hy wat meer hoestte, één once honing laaten by voegen. Vlierthee, of flap thee-water met een weinig melk en veel honing, was zyn gewoone drank. Ieder avond gebruikte hy een voetbad: den eerden, tweeden en derden dag werd een pap, van gort en vlierbloemen in gekarnde melk gekookt, op de pynlyke zyde gelegd. Toen na de derde aderlaating de pyn nog zeer hinderlyk was, vooral by de inadeT

ming,

Sluiten