Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«5» J. WILLEMSE, G. z., GENEES-

ftaakte: terwyl ik ter verflerkfog der maag haar' de tinktuur D., driemaal daags, met witten wy* het gebruiken, na welk gebruik zy zeer hongenV werd, en vervolgens geheel herftelde : blyvende zy nog verfcheidt-ne weeken in huis en in eene maatige athmospheer. Op deeze wyze is zy hec dreigend gevaar ontkomen.

Tot hier toe heb ik my bezig gehouden mee het opgeeven van Proeven , welke ik , na hec openbaar worden der Vraage, opzettelyk heb genoomen. Zy bepaalen zich tot het getal van dertien. Ik zal 'er nog ééne, fchoon veel vroeger en met met dat oogmerk genoomen, by voegen * om dat ik oordeele, dat dezelve in het tegenwoordig geval zeer wel te pasfe komt.

ZEVENDE PROEFNEEMING, Eene Mania in een Perfoon van 25 jaaren.

In het jaar i#i werd in ons Krankzinnigenhuis mgebragt een ongehuwd Mansperfoon, oud 24 jaaren. Hy was van een galachtig geftel: men had zedert twee weeken eenige vlaagen van krankzinmghejd aan hem beginnen te befpeuren, welke nu tot zulk een hoogte geklommen waren , dac men hem in naauwere bewaaring moest ftellen Men wist geene oorzaak van dit toeval op te geeven. — Hy was driemaal adergelaaten.

Zoo

Sluiten