Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT

BUITENLAND SCHE LEZERS.

Reeds by het aanvaarden van myn tegenwoordig Ampt in 't Jaar 1789. gaven my de meeste Predikanten hier te Lande mondelyk en fchriftelyk den wenfcli te kennen, dat zy zowel tot Óndenvyzing der Catechumenen als tot gebruik der V>)lwasfenen in de Schooien in plaats van den Oldenburgfchen Catechismus van N. Alardus, die reeds 16B9. 'gedrukt wierdt, een voor onze tyden gelchikter Leerboek erlangen mogten. VVy over-r -legden gemcenfchappelyk , of wy een reeds voorhanden zynde daartoe voorflaan wilden, dan of het raadzaamer zy, om een nieuw te vervaardigen. De meerderheid (temde voor het jaatfte 0 en dit gaf my reeds in den Winter 1795. en .96» aanleiding, om in gemeenfehap met myrien waardigen Vriend, den Hoofdpredi-, * 2 . kant

VOOR

Sluiten