Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv

VOORBERICHT.

ker van de Lambertus Kerk hier ter Stede, den Heer Hollmann, die zelf door eene zevenjaarige ondervinding by twee Gemeenten op het Land juist onze behoeften kennen kon, déeze ondeiwyzing in den Christelyken Godsdienst te ontwerpen en uit te werken. Wy maakten ons daa! by tot eenen regel, de Leeringen des Christendoms, met vermydihg van alle geleerde Dogmatiek en fpitsvindige, voor den Christelyken Godsdienst niet noodzaaklyke bepaalingen, in eene duidelyke Taal, met eene geduurige aanwending op hart en wandel, en dat niet in Vraagen en Antwoorden, maar naar den wensch der meeste Leeraaren in aanëengefchakelde ftellingen voor te draagen, onder eiken Paragraph eenige Vraagen ten beste der zwakken te plaatzen, de voornaamste bewyzen uit den Rybel 'er geheel by te voegen, de duistere uitdrukkingen in eene Parenthcfe' kortelyk te verklaaren, de overige Plaatsen echter flechts aan te haaien en daardoor'ruimte te fpaaren, by elke gepaste gelegenheid deels op Luthers kleinen Catechismus, die ook by de in dit Land te verkoopene exemplaaren gevoegd is, deels op toepasfelyke plaatzen uit ons in het jaar 1791. uitgekomen nieuw Gezangboek heen te wyzen. Wy moesten daaihy op kortheid

en

Sluiten