Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

VOORBERICHT

deed, maar dezelve ook overtrof, 'twelk óns echter de aangenaame hoop geeft, dat wy geenen geheel vergecffchen arbeid ondernomen hebben ; want , door de werkzaame en voorzichtige poogingen van onze Heeren Amptgenooten wTordt dit Boek thands reeds in de meeste Kerken en Schooien deezes Lands, zonder het minde opzien gemaakt te.hebben, in plaats van het voorige zoo naardig gebruikt, dat'er bykans 7000 exemplaarcn hier te Lande verkocht zyn; en ook onze voor een groot gedeelte niet onbekwaame Schoolmeesters weeten het onder aanwyzing hunner Predikanten överëenkomftig met het oogmerk en volgends het hun gegeevene Voorfcbrift zoo goed te gebruiken, dat 'er tot deszelfs algemeene invoering waarfchynlyk geeneuitdrukkelyke Hertoglyke Verordening verder nodig zyn zal. Daar de Uitgeevcr thands voorncemens . is, om het op de Paaschmis deezes jaars te brengen, zo hebben de Opdèllers nodig geacht, dit Hiftorhch Bericht van het ontdaan deezes Boeks aan 'de buitenlandfche Leezers mede te deelen. Wy hoopen voor 't overige, — en de inlandfche ondervindingen , die wy tot dusver gehad hebben , fchynen ons i$i dceze hoop te bevestigen , dat het

ver-

Sluiten