Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT

VAN DEN

VERTAALER.

Zodra ik gewaar wierd, dat de Hoo* Eerw. Heer E. H. MutzknpjEch&ii^ eertyds Leeraar in onze aanzienlyke Gemeente te Jmfleldam, en nu Generaal Superintendent, enz. in het Hertogdom Vldenburg, een Onderwys in den Christelyken Godsdienst had ukgegeeven , maakte ik er weldra myh werk van, om hetzelve ter leezing te bekomen, vermits ik daarvan iets voortrefelyks verwachtte en nam, toen ik zag, dat ik my in myne verwachting géenzints bedroogeii had het befluit, om hetzelve m U Nederdmtsch te vertaaien en daardoor voor myne Landgenooten verftaanbaarer en nuttiger te maaken. Een Lid myncr Gemeente was op myn verzoek bereidwillig, om het te drukken, 't geen my de Lorre&uure gemakkelyk kon maaken en my des te meer aanfpoorde, om het

frTn^i? befluit werkel^k ter uitvoer te

Sluiten