Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xii VOORBERICHT.

fpronglyhe gevoegd en van dezelve, met uitzondering van eenige weinige, flechts de eerfte en ïaatfte woorden aangehaald, cm hel Werkje niet te vergrooten en voor elkeen verkrygbaar te" maaken , offchoon het voor diegeenen, ' welken gewoon zyn, rm wbordelyk van buiten "te keren., gemakkelyker zyn zou,, indien de verkorte Spreuken geheel waren afeèdrukt*

Nadat dit \yerkje echter de pers reeds verlaaten had, heb ik hetzelve eens met opmerkzaamheid nagezien en daardoor ontdekt , dat zommige Schriftuurtcxten niet op de rechte plaats Maan en gevolglyk ook niet bewyzen, 't geen zy'op eene andere plaats naar het oogmerk van den Autheur bewyzen zouden. De rede daarvan is, dat ik my dikwyls dr orde plaatzing van dezelve in de orighieele Uitgaave heb misleiden laaten, terwyi ik tevens ook doöjveelvuldigc bezigheden van myn Ampt genoodzaakt wierd , om met de Vertaaling allen mogelyken fpocd re maaken, en het my dus aan tyd ontbrak, om elke aangehaalde Bewysplsats in den Bybel op te liaan, waardoor ik anders de Bewyskracht had kunnen ontdekken, om dezelve de rechte plaats te geeven. ïntusfehen twyffele ik in 't minile niet, of dit anders zoo uit— BDiintïiki Werkje zal desniettegenftaande

«et'

Sluiten