Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

xv

van Jezus komst in de ÏVaerelJ en zyne befte inning, om een Lee r aar, Voorbeelden Verlos/er der Mepfchen te zin. W.ick-ik Dood van Jezus en inperkingen vand>>i zelven. rr. l i6-l2S. Zyne opfUnditr van den dooden , Opvaaring ten ïhmel en Uitbreiding zyn er Heerfchdppy over de Menfchen door zyne Leer. Vr. 12:9 i§& "

VI. ChRISTELYK OnüERWYS van de DWöDEIt

de Plichten der ÖtastöEN. Van de Wét Gods. Vr.i 37-i41. Wat'pij elft en deugd zy. Vr. 142—144. AlgeMeene Voorfbiïiften over dezelve. Kr. I45--14S. Inzonderheid

1. Van de Ciiristclyke • Gezindheden en het Gedrag tew opzichte vav God Godsverëering. Vr. 247—148. D,oreerbied jegens hem en ootmoed. Vr.140.-k0 .Liefde. Vr. 154—158. Dankbaarheid. Vr. 159—160. Vertrouwen. Vr. 161-166 Bevorderingsmiddelen deezer QodsVereé- • ring.Vr. 167—16!}.Bewyzen van dezelve door aanbidding en oefening des Geb-ds Vr i6j~i88. door gemeenfehappehken Godsdienst. Vr. 189-^204. door den Eed. Vr. 205 2ii.

2. Van de Christelyke Gezindheden en het Gedrag ten opzico fe vaS'ons.' zelven; Zelfiitfde. Vr. 212-216^ Zorg voor het Ligchaam. Vr. 217-21^. voorde Ziel. Vr.520- 227. voor de uiterlyke Goederen des Leevens, voor ons nooddruftig Bejt&an, voor onzen goeden Naam en

, rooronzeVernoegeu:.Vr.22$~23Q.Deu°-J der Kuischheid. Vr. 240-244..

3. Van de Christëlyke Gezindheden en

x het

Sluiten