Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 Van de Heilige Schrift.

verwekt, om de Menfchen omtrent hem en zyn en wil te onderwyzen.

Vr. 28. Wat betekent het woord Teftament in den Bybel?

Antw. Teftament is volgends Hebr. VIII vs. 6 — 13. eene fchikking tot de kennis en aanneeming van Gods •wetten en beloften, gevol glyk : geftcldheid van den Godsdienst.-

Vr. 29. Welke zyn de gewichtigfle Boeken des Ouden Testamentsl

Antw. De gewichtigfle Boeken van dit Deel zyn: 1) He vyf Boeken van Mofes, welke de Gefchic denis der Voorvaderen en der vorming van 't Joodfchc Volk door de Wétgeèving van Mofes behelzen; 2) De overige Hiftorijche Boeken, welke de verdere gebeurenisfen met het Joodfche Volk, deszelfs wederkeeringcn tot Afgodery en de gevolgen daètyan verhaalen, naamlyk: de Boeken %ofua, dei'Hechteren, twee Boeken van Samnël, der Koningen en Chronyken, het Boek van Efra en Ne hernia's; 3) Het Boek Hiob, vol leerryke voorftcllingen van God en zyne Regeering, en den Plicht des Menfchen , zich aan dezelve te onderwerpen; 4) De Pfalmen, dat is, eene verzameling van heilige 'Liederen tot onttteeking van Godvruchtige Gezindheden en Verwachtingen ; 5) De Spreuken en de Prediker van Salomo», die veele gewichtige voorfchriften tot een Wys en Godvruchtig gedrag geeven; 6) De Schriften der Prophceicn, waarin hunne Redevoeringen aan het Joodfche Volk ter bevordering van de 1 Godsdienst begreepen zyn: Jefaïas, jferemias, Ezechiël, Daniël, Hofe as, Joël9 Amos> 0 badjas 9 Jonas, Mie ha,

Na-

Sluiten