Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Leer van God.

I Joh. III. vs. 8. JVie zonde [opzetlykj doet, die is van den Duivel, [is hem gelyk'-j want, de Duikel zondigt van het begin. Hiertoe is de Zoon Gods verfcheenen, opdat hy de Werken des Duivels [Godloosheid en Ellende der Zonde] verjlooren zoude. Hebr. JLL vs. 14. 15.

Vr. 06. \D00r wien heeft God den Menfchen zyne voorzorg in V byzonder bewcezen?

Antw. Door Jezus Chriftus. Toh. III. vs. 76. 1 Joh. IV. vs. p.

V.

Bybelsch Ondeiiwys van Jezus Christus.

Vr. 97. Was de Komst ven Jezus in de Waereld geheel onj'erwacht?

Antw. Neen ! de Voorvaderen der Jooden waren reeds lang op dezelve voorbereid geworden.

Vr. 98. Welke verwachtingen hadden dan de Israëli ten ?

Antw. Volgends den Inhoud hunner Godlyke Schriften hoopten zy op eenen nankotneling van Abraham, door wien alle Volken der Aarde zouden gezeegend worden, Gen. XXII. vs. 38. vergl. Gal. III. vs. 16.; op eenen Propheet, die, gelyk Mofes, de Stichter van eenen beteren Godsdienst zyn zou, Deut. XVIII. vs. 15. 18. 19. vergl. Hand. III. vs. 22.; op eenen Koning, [Mesfi-s, Chriftus, Gezalfden] Jef. IX. vs. 6. 7. vergU Luc. Lvs. 32. volg., die eeuwig heerfcben zou,

Pf.

Sluiten