Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%ybelsch Onderwys van Jezus Christus. 2p

Pf. CX. vs. i. vergl. Matth. XXFL vs. 444.; op eenen Knecht of G«war»/ r^// GW die, wel is waar, onanigenaame Lotgeval len voor de menfchen beleeven, maar door onderwerping ?rn God en zachtmoedigheid dezelve heerlyk overwinnen zou, Tef LUI * en op eenen Verlosfer, die de Menfchen

Tr Vel"derf der z«iPdft bevryden zou.

|ei. L1X. vs. 20. vergl. Luc. I. vs. 63. 74% 75-

Vr. 99. Z)<wr w/V/z zyn deeze verwachtingen vohioni'n vervuld geworden ? . Antw. Door Jezus Chriftus.

Vr. 100. Wat leert onze Geloofsbclydenis van Jezus Chriftus? *

Antw. Onze Geloofsbclydenis zegt van hem, dat hy Gods ééngebooren Zoon, onze' Heer, door den Heiligen Geest ontvangen f naar eene byzondere fchikking en belofte van God geformeerd j van Maria gebooren is, onder Porttus Pilatus geleeden heeft, gekruist, geftorven en begraaven, ter Helle nedergedaald fin het Ryk des Doods geweest) ten derden Dag van den Dood verreezen, ten Hemel gevaar en is en ter Rechterhand van God zit (van de Aarde yerwyderd, zich in den Zaligden Toeftand bevindt en met God, zynea Vader,tot het Heilzyner verloften voortwerkr» zal ^ Rechter alkr me>if7ten zyn

Vr 101. Van welke Staaten des Ferlo^ers fpreekt men naar aanleiding van deeze Geloofsbelydenis ?

Antw. Van den Staat der Vernedering en Ferhoogmg, of van den nederigen en verheerlykten toeftand van Chriftus. Phiiipp. II.

vs.

Sluiten