Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 Bybclsch Onderwys van Jezus Christus*

Antw. Om dit hem van God opgedraageii werk te kunnen uitvoeren Joh. X. vs. 17. i3. Hoofdd. XIV vs. 31.) wierdt Jezus by zynen Doop voor den Zoon v n God verklaard, Matth. ///. vs. 17., door verzoekingen beproefd, Luc. IV. vs. 1. volg., met de garven des Godlyken Geests uitgerust en door zyne Darden en Lotgevallen als diegeenc verheerlykt,. welke den Raad Gods ra.ngrrnde de Zaligheid der Menfchen volbrengen zou. Hand. X. vs. 38. God heeft Jezus, van Nazareth gezalfd < tot zyn werk uitgerust met den Heiligen Geest en kracht r inet de kracht des Godlyken 'Geests. ) Joh. XVII. vs. 4. Ik heb u (Vader ) verklaard op d Aaide (u, ris den God det Liefde, den Menfchen bekend gemaakt) en voleindigd het werk, V welk gy my gegeeven hebt, dat ik V doen zou.

Vr. 108. Wat deed Jezus eenige Jaaren lang tot c'at einde?

Antw. Hy onder-vees het Joodfche Volk in eige Perfoon, Luc. IV. 43. 44. van ood en zyne rlgemeene genade jegens de Menfchen. Joh. /. vs. 17. 18., van het geloof en de deugd, waar door de Menfchen God welbeharglyk zullen worden, Mare./, vs. 14. jk. Mrtth. V. vs. 20., van de onftcrflykheid en de vergelding naa dit Leevcn, Joh. XI vs. 25. 16. Hoofdd. V. vs. 24. Hy verkondigde zynen Dood, zyne Opfbnding, Luc. XVIII.

vs< 31" -" 3 3 • ■> de uitbreiding zyner Lcere en de vernietiging van den joodfehen Godsdienst. Matth. XXL vs.

43»

Sluiten