Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fan de Christelyke Gezindheden, enz. 4$

de verwachten en de ons daartoe verleende middelen getrouw gebruiken., 2] Wanneer wy de vervulling zyner beloften in ootmoed en gelaatenheid aan Gods wysheid en goedertierenheid overlaaten. 3] Wanneer 'wy in Lydens en Droeffenisfen Geduld en Hoop bewyzen, dat is, dezelve zonder murmureeren en met onderwerping aan de fchikking — 11 God draagen, en zeker gelooveu, dat zy ons heilzaam zyn en eenen goeden uitgang voor ons hebben zullen. Matth. IV\ vs. 7. Gy zult God, uwen Heere, niet verzoeken. (Met niet daarop laaten aankomen, dat God 11 .daar redden en zegenen zal, waar gy *t niet met reden verwachten kunt.) Pf.°XXXVlï vs. 3, 4. Pf. CXXX. vs. 5. Rom. XII. vs.' 11. Matth. XXVI'. vs. 39. 1 Cor. X. vs. 13. Hebr. XII. vs. 11.,

Vr. 165. Waardoor zal ons het rechte ver* trouwen op»God bewaaren?

Antw. Het vertrouwen op God zal ons bewaaren 1) voör Ontevreedenheid, die ons misnoegd en ongeduldig maait, zodra het v niet naar onzen' v/ensch g-rt, Klaagl. Hl. vs. 39.; 2) Voor Wangeloof, wanneer men 'er aan twyffelt, of de leidingen van God wel de beste zyn. 3) Voor Bygeloof (valsch Geloof.) wanneer men van God, van Menfchen en andere Schepzelen, of van deeze en geene Handelingen iets goeds zo verWacht, of iets kwaads zo vreest, als men het op eene verlbndige wyze niet verwachten of vreezen kan. Deut. XVIII. vs. 9--12. Jer. X. vs. 2, Col. II. vs. 20—23,

Ö Vr,

Sluiten