Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fan de Christelyke Gezindheden, enz. $t

nntuurlyke werkingen verwacht, of het oo zommige dagen van 't jaar voor gevWivk en voor de huishouding fchaadelyk houdt een Rad om te draaijen, [b] en diérgelyke meer.

Vr.

ge handelingen van den openhaaren Godsdienst het leeken van 't Kruis maakte, en wel met ten goed en pryswaardig Oogmerk, daarin bejtaande dat de vergaderde Christenen aan «fc» Kruisdood van Jezus, als de eeiwe oor* zaak van hunne verlosftng en zatigMd, op eene zmnelyke wyze zouden, herinnerd worden,^ en een verftandig en onbevooroordeeld iJtristen zal hierin niets aan/lootelyks vindel Deeze aloude gewoonte heeft hedendaags ook' nog in Duitschland en andere Landen, zo niet overal, ten minjlen hier en daar, hy de Lu thevfchen plaats, by voorb. by de Abfoïutie of Fryfpraak van Zonden, by 'het fpreekeh vin den Zeegen naa de Predikatie, enz., fcho'on wel de meesten het waare oogmerk van , deeze handehng uit het oog verliezen en 'aan het Teeken van 't Kruis eene bovennatuurlvke kracht toeëigenen. IFyl'echter deeze bvgeloovisre gewoonte in deeze Landen onder ons geene plaats vindt, en ik vermoedde, dat zominne Leezers van dit Leerboekje , welken geene Catechifaween bywoonen, niet weeten zouden, wat4e Schryver van hetzelve met het Teeken van t Kruis bedoelt, zo heb ik 'er deeze Aanmerking tot opheldering by gevoegd.

De Vertaaler.

[b]: Ofmyne Landgenoten met dit voorbeeld

d 2 MM

Sluiten