Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g6 Van de Chrifelyke Gezindheden, enz.

kiezen , wanneer men uit vreemde Boeken bidden wil?

Antw. Zulke, /die voor onzen toeftand pasfen, en Wier inhoud met onze gedachten en ge waarwordingen overè'enftemt.

Vr. 184. Welk een Nut heeft zulk een Christelyk Gebed voor ons?

Antw. Het is heilzaam en weldaadig voo! ons zeiven; want 1) tïod'wil ons naar zynï "belofte geeven , 't geen ons nodig en g oei is, wanneer wy hem daarom naar zynen wl bidden. Pf. CXLV. vs. 19. Joh. XVI. vs, 23. 2) Door eene Christelyke oeffening it h Gebed wordt onze verbetering en gemoed s< rust onfeilbaar bevorderd." Wy gewennen on | naamlyk daardoor tot het aandenken aan God , tot vertrouwen en dankbaarheid jegens hem, cn tot beproeving en gemaatigdheid in onze wenfchen. Philipp. IV. vs. 6. 7. Pf. CXVIII vs. 5. Luc. XXL vs. 36. Matth. XXVI. vs, 41. J°c. I. vs. 5.

' Vr. 185. Welk Nut heeft inzonderheid de Voorbidding ?

Antw. De Voorbidding voor onze Evenmenfchen zal ons in 't byzonder de uitoeffening Onzer Plichten jegens hen ligter maaken. 1 Tim. II. vs. 1—3. Luc. XXIII. vs. 34,

Vr. 186. Hoe luidt het Gebed , V welk

Christus ons volg. M"tth. VI. vs. 9 13.

en Luc. XI. vs. 2——4. geleerd heeft?

Antw. Hetzelve luidt aldus: Onze Vader in den Hemel, dat is, gy onze alles regeerende Vader!

Uw Naam worde geheiligd! d. i. de verkering, die u welbehaaglyk is, worde meer en

ïneer

Sluiten