Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Chrijlelyke Gezindheden, enz. 57

meer by ons en onze Medemenfehen bevorderd!

Uw Ryk home l d. i. uwe He erfe happy over de Menfchen door de Leer van uwen Zoon betoone zich (leeds weldaadiger in Godvruchtige Gezindheden en in eenen goeden wandel! ■

Ü0 wil gefchiede op d* Aarde , als in den Hemell d. i. wat gy van ons eischt, worde van ons met een naauwgezet geweeten volbragt, en 't geen gy ons oplegt, worde ftandvastig van ons gedraagen, hier op de Aarde , als in uwen Hemel, waar alles^ uwe Wetten opvolgt.

Geef ons heden ons dagelyhch Brood! d L bezorg ons eiken dag, \ geen wy tot ons tydelyk beftaan nodig hebben.

En vergeef ons^ onze fchulden, (zonden) gelyk wy onzen fchuldeuaaren vergeevenl d. 1. laat ons, wanneer wy zondigen, by U vergeeving zoeken en vinden, zo ais wy ook dengeenen vergeeven willen, die ons onrecht-'doen.

En leid ons niet in verzoeking; maar verlos ons van het kwaadeƒ d. i. bewaar ons voor al te zwaare^ aanvallen op onze ftandvastigheid in 't goede, en red ons uit ieder gevaar, 't welk ons in de zonde en ia het verderf Horten kan.

TVant Uw is het'Ryk, cn de Kracht, en de Heerlykheid in Eeuwigheid! d. i. wy leeven onder uwe Heerfchappv, die gy alle onze Lotgevallen regeert, en" TJ komt Lof en Aanbidding toe tot in Eeuwigheid.

D 5 AMENl

uua o vtigccvcu wiuen, oie ons

Sluiten