Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&> Fan de Christelyke Gezindheden, enz*

Antw. Tot het Christelyk vieren van de toe den Openbaaren Godsdienst beftemde Dagen Wordt verëischt: i) dat wy nooit anders, dan wanneer wy het voor ons Geweeten verantwoorden kunnen, verzuimen, de Kerk te bezoeken, maar ons naarftig, met aandacht, en aanwending voor ons zeiven tot Zingen , Bidden en A nhooren van de prediking des 'Goddelyken Woords met de Gemeente verëenigen, door het vieren des Heiligen Avondmaals ons in Christelyke Gezindheden verït erken en de gelegenheid tot weldaodigheid, omtrent de Armen gebruiken. Luc. VIII. ys. t8. Pr'ed. IV. vs. 17. 1 Cor. XVI. vs. 2.; 2) dat wy met de Onzen op deeze Dagen Rust en Uitfpanning van onze gewoone Beroepsbezigheden zoeken \ om ons tot de beöeffcning van 't Christendom in het dage* lyksch Leeven des te bekwaamer te maaken,

Zie het derde Gebod!

Vr. 203. Wanneer zal dit vieren recht heiU eaam voor ons worden?

Antw. Het vieren des Zondags en der ove« rige Feestdagen zal des te heilzaamer voor 'ons worden, wanneer wy ons ook in onze huizen met de Onzen tot aandacht door Gezang en Gebed of Leezen van den Bybel en andere ftichtelyke Boeken dikwyls verëenigen; want daardoor zal de Christelyke kennis, gezindheid en het vertrouwen hoe langs zoo meer bevorderd worden. Col. III. vs.

i6\ Laat vermaant u<(onder elkander)

ztlven — en zingt den Hcere in (met) uwe Harten,

Sluiten