Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$0 Van de Christelyke Gezindheden, enz.'

vrochtige Gezindheden en tot 'Menfchen Hef Je op te wekken, en onzen Medechristenen een goed Voorbeeld te geeven. Col. IiL vs. ió, Hebr. X. vs. 23 —-25..

Vr. 195. l'r'elke Dag whrdt by de Ifraè'llers ope ity-i gegierd'}

Antw. By de IfraéUfers was vöpr de tyden van Christus het vi ren van den zevenden. Dag der weeke verordend.

Vr. 196. En tot welk einde?

Antw. Om de verkering wn den eenigen God, ais den Schepper des Hemels en der Aarde, te bevorderen en eenen, byzonderen Rustdag, in 't byzonder voor de Slaaven en het Vee, aan te wyzen. Exdd. XX. vs. 10. Ezech. XX. vs. 20. L

Vr. 197. fVaarij/u vieren wy Christenen den Zondag ? -

Antw. Wy Christenen yieren den Zondag in plaats van deezen Joodfchen Sabbat't, als eenen dag van gemeenfchappeiyke Godsyierë'e** ring, wyl hy c)e eerlle Dag der Weeke en die Dag is, op welken Christus, onze Heer, is opgedaan, en zyne Leer allereerst open,lyk van zyne Apostelen prediken liet. Hand*. II. vs. 1. vergl. vs. 14. volg.

Vr. 198. Wat zyn Christelyke Feestdagen?

Antw. Het zyn zulke Dagen/, die of zedert de vrocgile tyden des Christendoms tot een Aandenken van gewichtige-Gebeurenisfen in het" Leeven vanjezus gevierd of ook inzommigoLanden van de ChristelykeOverheid verordend zyn.

Vr. 19 ~>. Moe moeten wy ons omtrent de- , Zelve gedraagen?

Antw. Zy moeten ons Christenen heilig

zyn.

Sluiten