Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ Fan de Qhriftelyke Gezindheden, enz.

. AMEN! Ja, waarlyk, Gy zult ons verfiooren!

Vr. 187. Waartoe heeft Christus ons net Onze Vader geleerd?

Antw. Christus heeft on? dit Gebed, wel is waar, niet als een Formulier voorgefchreeven, 't welk by elke gelegenheid zou herhaald worden, maar ons evenwel door hetzelve eene aanwyzing geeven willen, hoe en wat wy bidden zullen.

Vr. 188. Wat leeren wy uit dit Gebed?.

Antw. Het Gebed des Heeren leert ons 1) dat wy in onze Gefprekken met God niet veele woorden. zullen maaken. -Matth. VI., vs-7.;■ 2) dat wy ons God ais onzen en aller Menfchen Vader zullen voordellen, die in den Hemel, dat is, boven-alles verheeven is, en by wien wy niet -Hechts aardfche., maar allermeest hemelfche Goederen te zoeken hebben; 3) dat wy voor ons Ligchaam €11 voor ons aardfche Leeven fleclus om datgeene bidden mogen, wat wy nodig hebben (dagelyksch Onderhoud)'; daarentegen voor onzen Geest, om datgeene, wat altyd goed voor ons is, naamlyk wysheid en Godsvrucht, Verzekering van Gods Genade en van -zynen Byfhmd tot het Goede; 4) dat wy de verv hooring van zulk een Gebed van God zeker verwachten durven, wyl hy alles regeert, en deeze verhooring tot zynen Lof en tot zyne Verheerlyking- verdrekt.

Zie het derde Hoofdjluk van den Catechismus ! •

Vr. 189. Wat maakt ons tot cle Christelyke Godsverëerïrig nog bekwaamer?

AntwV

Sluiten