Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£6" Van de CiristeWe Cezind^^den, enz";

Vr. 215^ fVelk nut heeft de rechte zelfs?

waa. deering ?

Antw. Dcer.ë rechte Waardeering van ons 'zelven maakt ons ootmoedig voor God en befc'-ridcn jegens de Menfchen, ën bew-arc ons i)' voor Laagheid, by welke de mehfch, onverfchhlig omtrent Eer en Schande, daar irf 't geheel niet op cht, welke voorrechten hy heeft, of zich toch verwerven zou; 2) voor Eigenliefde, Eigenzinnig heid,. Zelfsbehaagen, Eigenbaat, T. of se h held, Tiel 'n id en Hoogmoed, warrby de Mensch Hechts van zien zelven houdr, Hechts aan zich zelven een beïiacgen en eene pverdfeevene meening van zich zelven heeft en op-nba-rt. Rom. Xü. vs. 3.. Spr. XVI. vs. 18. i Pet. V. vs. 5. Lhrdf \:ast-i enz. Phil'pp. IL vs. 4.

vr. 216. Wadrv por moeten wy zorgen, om onzf .wclyaait te bevorderen?

AnttV. Om onze Welvaart te onderhonden en tg bevorderen, m« .ten wy op'eene Christ f%8 wyze voor ons Ligchaam, voor onze Z'el, en voor de uiterlyke goederen des Lee* 'yens. zorgen.

Vr; Ti 7. iVaanom is het Leeven en de Ge* zo/• drie 'd 7.oo genie'ftig' voor ons?

Antw. Wy! het Leeven en de Gezindheid het eerde gefchenk is, 't welk God ons hier' op Aarde tot gewichtige oogmerken verleend heeft, opd^t wy goeds genieten, goeds leere en verrichten, en daardoor voor de Eeuwi :.hei.i geschikt worden.

l/r. zit. Hoe zullen wy v©or ons Leeven mrgen ?

Antw»

Sluiten