Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?6 Van de Christelyke Gezindheden, enz.

7.; 2) Harte'yke deelneeming voor eiken Mensch gevoelen door Medevreugd, wanneer het hem wel, en door medelyden, wanneer het hem kwsalyk gaat, en gevolglyk :11e blydfcfr p over eenes anderen fchaade, allen nyd, alle wangunst, alle onverfehilligheid eni hardheid verfoeijen. Rom. XII. vs. 10, 15. 1 Cor. XIII. vs. 5, 6. Zy (de Menfchenliefde) fielt zich, enz. Gal. V. vs. 19, 20.

^Openbaar zyn de werken van V Vleesch 4

Vyandfchap, Gekyf, T.veedracht. Jrc. III. vs. 14, 16, 17. Luc. XIX. vs. 41——44. Spr. XXIV. vs. 17, 18.; 3) De welvaart vartj anderen niet alleen hartelyk wenfchen (voorbidding) maar ook werkelyk te bevorderen: zoeken; en ons da.atöm rechtvaardig, billyk\ en liefderyk jegens hen gedraagen. 1 Joh., III. vs. 18. Eph. V. vs. 9. De Vrucht \ des, enz.

Vr. 249. Hebben Perfoonen, die uit vreemde Landen tot ons komen, ook eene billyke Aarfpraak op deeze algcmecne Menfchen* • liefde?

Antw. T°, zckerlvk! dit blykt dnidelyk' uit Jer. VII. vs. <f, 6. Cap. XXII. vs. -3. Zaciï. VIL vs. 9, 10.

Vr. 250. Wanneer bewyzen wy ons recht- , vaardig jegens onzen Naaste?

Antw. Wanneer wy hem op geenerley wyze opzertelyk beleedigen en hem daarentegen behouden laaten en geeven, 't geen hèm toebehoort, en bewyzen , war wy hem fchuldig I zyn. P.óm.'XIIL vs. 7, to.

Vr. 251. Wanneer zyn wy billyk jegens hem?

Antw. 1

Sluiten