Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van ae Christelyke- Gezindheden, "enz. 91

Antw. Jonge lieden moeten dengenen welken de- plaats van 'Ouders by hun' bekleeden, by voorb. Voogden, Leeraars,- Mees.L ters, enz. ook oudere en ervaarene Perlbonen 'eerbied, befcheidenheid en volgzaamheid bewyzen. Lev. XIX. vs. 32.

Vr. 308. Maar wanneer deezen hun kwaade voorbeelden en bevelen geevén?

Antw. Wanneer zy door voorbeelden of be velen hunner Ouderen, of Voogden tot hec* kwaade zoüden aangezet worden, zo moeten zy God meer gehoorzaamen dan den Menfchen. Hand. V. vs. 29.

Vr. 309. Hoe zullen Broeders en Zullen zich jegens elkander gedraagen ? i Antw. Zy zullen als Chrilienen in een» byzondere liefde en eensgezindheid met elkander leeven. Pf. CXXXIII. ys. T Da vervulling deezer plichten wordt reeds hier beloond. Eph. VI. 2 , 3. Zie het vierde Gebod*

>.W' H?W9g zuIlen Heeren zich rechtvaardig en hefderyk betoonen?

Antw. Zy zullen zich omtrent diégtóieh weiken hun dienen,* (het huisgezin") d^rr* door rechtvaardig en Iiefderyk betoonen, dat zy hun het beloofde loon en onderhoud prompt en op den rechten tyd betaalen hen zonder hardigheid en met öillykheid behandelen, en de gelegenheden gebruiken, om hun tot 'hunne verbetering en tot h"rt voortkomen bevorderlyk te' zvn. Co' IV' vs. 1 Eph. VI. vs/ o. Luc. X. vi 7.

een Arbeider < waardig. Jac. V. vs. 4.

Vr.

Sluiten