Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fan de bevordering der Christelyke, enz. ivo5

Antw. Ouders, die hunne Kinderen naar de verordening van Christus op den Vader, Zoon en Geest doopen laaten, verplichten zich daardoor , hunne Kinderen voor het genat van die weldaaden en de vervulling hunner Chriftelyke Plichten op te voeden. - Vr. 3ró En waartoe zyn de Kinderen verplicht ?

Antw. De Kinderen zelve zyn fchuldig, zulke Gezindheden aanteiieemen, te bewaaren en te bewyzen, by welke hunne aanneeming tot het Christendom hun maar alleen tot Godsvrucht ên Zaligheid bevorderlyk zyn Jtan.

Vr- 357- Wanneer verplichten zy zich daartoe zelve?

Antw. Wanneer zy naa het genooteue onderwys in de Waarheden van den Godsdienst tot Ledemaat en der Christelyke Kerke worden aangenomen.

• Vr. 35 2. Fan waar komen alle Zegeningen des Christendomst

Antw. Van de Genade of de onverdiende Goedheid van God. Joh. VL vs. 65. Eph.

1I% vs. 8 -10. Philipp. II. vs. 13; God

is V, naar zyn welbehaagen (zyne goed¬

heid.)

Vr- 359- Wat is dus elke aanleiding en opwekking tot het goede?

Antw. Elke aanleiding en opvekkirf 'tot eene rechte kennis van den Godsdienst", verbetering en gerustitelling wordt in de H-' Schrift aan den Geest van God toegeè'ige i en wordt dus met recht eene Genadewerk) r des Heiligen Geests genoemd, of eene we G £ king

Sluiten