Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de bevordering der Christelyke, enz. ie$

; ÏV. vs. f. Oefen ü, enz. 2 Pet. I. vs. «■ 4] wmneer wy de vertrouwde verkeering m«Ê • kwaade Menfchen vermyden, en daarènteg n in den omgang ihet goede en godvruchtig Menfchen oprekkingen verfterkin?* tot God. zaligheid zoeken. 1 Cor. XV. vj. fra. Sor I. vs. 10. Pf. tfXVJ. vs. 5. Pf, CXIX vs* 63. 5] .wannéér wy dikwerf aan,onzen Dood en ran den Zamenhang van dit en liet /^vbm.^ £^'<?« denken. Pf. XC. vs. 12 Gal

VI. vs. 7 9. Hebr. IX. vs. 27. '/J

den Menfchen gezet, enz. I Vr. 369. welke plechtige Handeling

zullen de werkingen des CWiflendoms noï inzonderheid hevo-derd worden?

Antw. De weldaadige werkingen van Tazus* Godsdienst zullen naaf Zyn oogmerk ook voor.iaamlyk door het vieren des Heiligen Avondmaals bevorderd wor 'en.

Vr. 370. Wat verordende Christus kort voor zynen Dood?

Antw. Hy verordende naa de iaatité ATaaltyd, dié hy voor zynen Dood met zyné Jongeren hieMt, dar Zyne Belyders gemeenfchappelyk Brood en Wyn neemen en genieten zouden. **

Vr. 37!. Waartoe wilde hy, dat men dit doen zoude?

Antw. Tot eene Herinnering aan hem, dat hy zyn Ligchaam gegeeven en zyn Bload vergooten hebbe tot vergeeving der zonden.

Matth XXVI. vs. 16 1%. Mare XIV vs

22 24. Luc. XXII. vs. 19, 2o. 1 Cor'

Ai «3 25 Hy wilde, dat zvne eerste-

«elyders oo deeze wyze dikwyls zyn aan-

den-

Sluiten