Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I!a Van de bevordering der Christelyke, enz*

fchpppelyk en openlyk vieren des Avonds maals onttrekken.

Vr. ^376. Wat is het oogmerk èn de kènis van het door Jezus "ingeftelde Avondmaal?

Antw. Deeze infteliiag van Jezus zou eene veel beduidende en zegenryki godsdienstige Handeling zyn. Doordien wy dezelve naamiyk naar. zyne verordening en tot zyne Gedachtenis vieren, zullen- wy 1] ons Geloof

aan nem en zyne gouiyte .Leer en onze df.nkbaa.re Onderwerping aan hem , onzen grootften Vriend en Weldoener, openlyk bekennen ; 2] de plechtige Belofte vernieuwen, als zyne -Verlosten te denken en te leeven % 3] ons met onze Medechristenen verenigen tot ééne dankbaarheid en vertrouwen op* God, die ons zulk eenen Verlosfer gaf, tot ééne Liefde jegens hem ,■ ,deö Stichter onzer Zaligheid, tot goede en liefderyke Gezindheden onder elkander, en tot eene gelyké hoop op de Eeuwigheid; want, het is eene

Maaltyd ter Gedacntenis onzes Heeren, die ons tot in den Dood heeft lief gehad.

Vr. '377. Wat bekennen wy inzonderheid door het Genot van Brood en Wyn in het Avondmaal?

Antw. Gelyk Brood en Wyn byzondere Hgchaamelyke Leevensmiddclen Zyn, zo zullen wy door het Genot van deeze heilige Maaltyd bekennen en ondervinden, dat alles wat Jezus tot ons Heil gedaan heeft, onzen onfterrlyken Geest voedzel en Merkte verfchaft. Ook is dit gemeenfchappelyk vieren «les Ayondmaals, waardoor wy te erkennen

gee-

Sluiten