Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114 Fan de bevordering der Chriftelyke, enz.

* Vr. 381. Wie ontvangt het H. Avondmaal

onwaardig ?

Antw. Onwaardig gaat diegeene tot het H. Avondmaal, welke ti) geen Christclyk, maar zelfs wel een Onchristelyk oogmerk daarby heeft, b. v. uit enkele gewoonte, om zich met andere Chriftenen gelyk te Hellen, of Hechts om zich wegens zyne voorige zonden gerust te (lellen, zonder dezelve af tejeggen ; 2) welke het niet viert met eene Chriftelyke genwedsgefteldheid en gezindheid, by gevolg, zonder een ernftig naadenken over de Weldaaden van Jezus, zonder een ernftig befluit tot verbetering , zonder genegenheid tot zyne Medemenfchen, zonder verzoenlykheid jegens zyne Vyanden; 3) welke niet naarftig daarvoor zorgt, dat' hy de goede uitwerkzels vaa het vieren des Avondmaals ook iii zyn toekomend Leeven onderhoudt. Zulk een eet en drinkt zich zelven het Oerdeel, en verzondigt zich

zwaarlyk.. 1 Cor. XL vs. 27 -29. °-Matth

V. vs. 23. volg. Col. III. vs. 12, 13.

Vr. 382. Wat zal het vieren des Avondinaals by ons uitwerken f

Antw. Hetzelve zal datgeene by ons uitwerken, V welk iedere aandachtige bezigheid met den Godsdienst uitwerken moet.

Vr. 383. Waarin zal het ons dus bevèfti. gen?

Antw. Het zal ons heveftigen in de dank» baare onderwerping aan onzen Verlösfer , in de naauwgezette aanwending zyner Weldaaden, en in alle godvruchtige en goede ge. zindheden, by welke wy ons alleen met dé Genade Gods en de Hoop der eeuwige Zalig-

Sluiten