Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122 Chrlftelyk Onderwys van het, enz. -

Vr. 407. Hoe noemt de Bybel deezen zaligen toe/land?

Antw. Den Hémel. 1 Pet. I. vs. 3. 4.

Vr. 408. Hoe zal daarentegen de toekomende toeftand der Godloozén gefield zyn?

Antw. Deeze zal onuitfpreeklyk ellendig zyn.

Vr. 409. Waardoor?

Antw. Door de rechtvaardige veröordeeling van hun geweeten, door de onmogelykheid, de gevolgen van hiin godloos Leeven weg te neemen, en door hunne verfehrikkelyke verblyfplaats. ~"

Vr. 410. Hoe noemt de Bybel deezen 1 'oeftand? 1 Antw. De Hel.

Vr. 411. Onder welk een Zinnebeeld fielt de Bybel deezen Toeftand in 't byzonder voor ?

Antw. Onder dat van een onuitlesfchclyk Funr. Vr. 412. Waarom?

Antw. Om daardoor het Pynlyke en Ver. fchriklyke van denzeiven uit te drukken. Luc. XVI. vs. 23. Matth. XXV. vs. 41. 46. Mare. IX, vs. 47, 48. 2 Thesf. I. vs. 6 9.

Vr. 413. Zal deeze toekomende Toeftand by allen eenerley zyn?

Antw. Deeze toekomende Toeftand der Menfchen Zal verfchlliend zyn, naar rnaate de Mensch hier langer of korter goeds of kwaads gedaan, en naar maate hy de gelegenheid, om beter te worden, meer of minder gebruikt of verzuimd heeft.

Vr. 414. Maar hoe zullen deszelfs gevolgen gefield zya?

Antw*

Sluiten