Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 Over den natuurleken Godsdienst.

het algemeen overtuigt ons, dat hy onzen* eerbied, onzer aanbiddinge, en onzer gëj hoorzaamheid ten hooglten waardig is. Stelling io. Onze naruurlyke reden leert ons nieft,j met genoegfaame verzekering, of en hoe wy vergiffenis by God bekomen kunnen, als wy in deeze onze verplichtingen te kortl fchieten; en wy hebben dus, zo wy ons in dit opzicht zullen kunnen gerust ftellen 1 eene nadere Openbaaring noodig St. n.

Het geen zulk eene nadere Openbaa- \ ring te meer voor ons wenschlyk maakt, is, dat wy buiten dezelve geene zekerheidkun- i nen vinden, voor de onfterflykheid onzer : zielen en een leven naa dit leven.

HOOFD-

Sluiten