Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

HOOFDSTUK IX.

Over de hulpmiddelen ter Zaligheid.

Stelling r. Om ons tot zulk eene geloovige aanneeming van Jefus, als onzen zaligmaaker, en tot eene zoodanige hem welbehaaglyke geileldheid van hart te doen geraaken, heeft God ons het Evangelium zyns zoons gefehonken. Jac: I, 18. i Petr: l9 23. St. 2.

Ook belooft hy ons zynen H. Geest, om de poogingen te ondertonen, die wy tot dat einde aanwenden. Luk: XI, 13. Phil: II, 12, 13.

St. 3.

De genadewerkingen van deezen Geest zyn dus geene onmiddelbaare werkingen der Godlyke Almacht; maar zoodanigen, als voor de redenlykheid onzer natuure voegen, en met het gebruik overeenkomstig, het welk wy, als redenlyke wezens, van het Evangelium der genade maaken. Eph: J5 17, 18, 19. Jae;i, 21, 22.

S 5 Stel-

Sluiten