Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 Over den heiligen Doop.

nade, en de vergiffenis onzer zonden, op ,eene nadruklyke wyze te verzekeren, heeft Jefus twee uiterlyke handelingen iügefteld, die wy gewoon zyn, Sacramenten te noemen.

Stelling 2.

De eerfte deezer handelingen, de heilige Doop genaamd, verordende hy, in navol» ging van den Doop der Profelyten, die by de Jooden in gebruik was; met dat onderfcheid, dat zy, die Leden van zyne Kerk wilden worden, in den naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geests, moesten gedoopt worden. Matth: XXVIII, 19.

St. 3.

Daar de Doop der Profelyten ook aan Kinderen, die nog tot geene Jaaren van onderfcheid gekomen waren, geoefend werdt, fchynt Jefus, die dit by de inflelling van zynen Doop niet verboodt, gewild te hebben , dat zyne Apostelen dit voorbeeld zouden volgen.

Stel-

Sluiten