Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Requeften.

Ordinaire Requcften aan deStaaten van Holland Gecommitteerde Randen,&c. aanBurgermeeltereu en Scheepenen, Ooft en Weft-Indifche Compagnicn en aan alle andere Collcgien: door een Suppliant geprefenteert, op een Zegel van 3 ft. koft ƒ 0 .

Doch dat meer a!s een Suppliant is, niet repreferiteerende een perfoon, op een zegel van 6 ft, . ƒ 0: 9_

Extraordinaire. Ziet de Ordonnantie, Arti,cul4 cn 37.

De Minuten van alle Kufting- Schuld- en Schuld* Rentebrieven, minder bedragende

dan 1000 gl. op een 24 ft Zeg. . ƒ t boven de 1000 gl. opeen48 ft. Zeg. - 3 : 0_

Alle willige Condemnatien te decerneetenop Obligatien , Conyaften , Huur-cedullen, CompromiiTen, Uitfpraakeu , Verbaalen, Accorden , en alle Aétens, geen uitgezondert , daarop dezelveCondemnatien verzogt cn gedecerneert zullen worde-n ,

Opeen zegel van 3 gl koft . f j . I7_

NB. Daar onder niet te begrypen de Condemnatien op eenige Judiciele termynen.

Biljetten.

Van Verkoopingen , ot Verhuuringe van eenige Woonïngen , Huizen , Landen , Obligatien , Scheepen , Meubilen of Immeubile Giederen , Waaren ofKoopmanfehappen , Sic. Item van Noo JingeterBegraaffeniflèn, niet te mogen Drukken, ten zy in handen hebbende een Minuut onderteekent by diegene,die dezelve zat willen laren drukken. Opeen Zegel van laft. Doch meer als een Perceel of pnrtye in zig begrypen. de, zal de Minute moeten zyn op een Zegel van 48 ft;

En den Drukker zal gehouden zyn de Minuten op eenbehoorlyk Zegel ^efchreeven , en met zyn Naam en Woonplaats daar in uitgedrukt, te brengen op do Secwtary dczei Jtadt -

Sluiten