Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reciueften.

Ordinaire Requeft en aan ae Staaten van Holland,GecommitteerdeRaaden,&c. aan Kurgermeefteren en! Scheepenen, Ooft en Weft-.Indifche Conspagnien, en aan alle andere Collegicn .• door een Suppliant geprefenteert, op een Zegel van 3 ft. koft/ o : 5—

Doch dat meer als een Suppliant is, niet reprelenteerende een peifoon, op een zegel van 6 ft. ƒ0:9—"

Extraordinaire. Ziet df: Ordonnantie, Atticid ^en 37.

De Minuten van alleKufting, Schuld- en SchuldRentebrieven , minder bedraagende

dan 1000 gl. op een 24 ft. Zeg. ƒ 1: n — boven dc 1000 gl. op een 48 ft. Zeg. - 3: o —

Alle willige Condemnatien te décernceren op Obligatien , Contraften, Huur- cedullen, CompromiffeH, Vitfpraaken, Verbaalen, Accorden , en alle A&ens, geen uitgezondert, daarop dezelve Condemnatien verzogt en gedecerneert zullen worden ,

Op een zegel van 3 gl. koft — ƒ3 : 17 — NB. Daar onder niet te begrypen de Condemnatien op eenige Judicielc termyncn.

Biljetten

Van Verkoopingen , of Verhuuringe van eenige Woo* aingen, Huizen, Landen, Obligatien, Scheepen, Meubilen of ImmeubileGoederen,Waare of Koopmanfchappen,&c. ïtem van Noodinge ter Begraaffeniflen , niet te mogen Drukken, ten zy ia handea hebbende een Minuut onderteekent by die gene, die dezelve zal willen laten drukken.

Op een Zegel van 12 ft.

Doch meer als een Perceel of pattye in zigbegrypenJ de, zal dcMinutemoeten zyn op een Zegel van 48 ft.

En den Drukker zal gehouden zyn de Minuten op ccnbehoorlyk Zegel gefchreeven, en met zyn Naam en Woonplaats daarin uitgedrukt, tc brengen ogdc Sccrctary dezer Stad,

Sluiten