Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■é Bewerp der

de kostelykheid der cieraadjen en de fchoonheidderfchikkinge en orde van dit luiflerryke Schouwtooneel te bemerken.

Maar laaten wy de goederen, welken wy ontvangen hebben, niet verminderen , door 'er f echts een tydverdryf in te zien: daar door zouden wy doen blyken, dat wy onze wezenlyke voordeden niet kennen, of het zoude eene valfche zedigheid of eene groote ondankbaarheid te kennen geeven. De natuur is niet alleen een fchoon Schouwfpel, of eene verlustiging van éénen dag. Zy is een heerlyk goed, welks bezittinge den mensch eene reeks van jaar en vergund is. Hy geniet het gezicht der fiarren en de orde des hemels: hy is bezitter van de fchatten der aarde en van alles, wat zy voortbrengt. Hy fchynt zelfvan God tot iets grooters geroepen dan fi'echts aanfchouwer en vrucht genieter van deszelfs gewrochten te zyn. God heeft ze niet alleen aan V menfchen gebruik onderworpen, maar ook' aan deszelfs voogdy. De kloot, dien hy bewoont,

is

Sluiten