Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laatste Bezigheid.

5

'er uit te geraaken. Maar dewyl die gaauwe fchilders hem zyne kleenheid ~ en geringheid zoo wel vertoond of verweeten, en hem alle vermommingen zyner eigenliefde zoo wel ontdekt hebben, behoeven wy dit onderwerp niet op nieuw te verhandelen: — deHeidenfche Schryvers zelfs hebben hem vry dikwerf in zynen vollen dag gefield, en fomtyds flerk aangedrongen op 's menfchen ellende en uitfporigheden.

Daar is nog een andere dienst,welken men hem kan doen; te weeten, hem zyne waare grootheid te vertoonen. Men kan, zonder hem opgeblazen te maaken, hem zyne wettige voordeden leer en kennen; en verre van dat hetgevaarlyk zy hem de bewyzen van zynen adeldom te tbonen, verkrygt hydaar door, zonder leeriuge of zonder onderzoek, de kennis zyner pligten, of hy vindt'er den heilzaamen rcutd in, om 'er ten minfle in onderrecht te worden.

Zoodanig is het oogpunt, van het welke wy den mensch zullen befchouwen.

A 3 Gfö

Sluiten