Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï4 S C H O U W T O O N E E L

s Men- dat gefehapcn werd, niet door de bcor-dening. weeging, die niets kan bewerktuigen, (organifer) maar door eencn uitdrukkelyken wille cn bevel des Almagtigc-n, die alleen bekwaam is om aan ieder wezen zyn gevoeglyk maakfel te gce\'cn, en om gelykmatigheid in het geheel te brengen. Hy leert ons vervolgens, wat gebruik wy van de ganfche Natuur moeten maaken: hy neigt ons om onze befchouwingen en onze bcdryven te fchikken naar het voornecmen der Voorzienigheid, door ons aantewyzen het algemecne oogmerk , 't welk zy zich voorgefteld heeft in de fchikkinge van ons verblyf, of van den kloot, dien wy bcwoonen. Zyn gansch verhaal ftrekt om ons te onderrechten van Gods dubbel voornecmen omtrent den mensch, te weeten, om hem te ocffenen door den arbeid, en te volmaaken door den Godsdienst.

Na de fchepping van de hemel-klooten en onzen aardbol; na de fchepping van het Jicht, en de fchciding van de wateren des Oceaans van de geencn, die zich verdund en verre rondom de aarde yerfpreid hebben; na de fchep-

■ • DÏrijr

\

Sluiten